Obchodní Podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Portál tipklub.com nabízí poradenství v oblasti kurzového sázení na sportovní zápasy.
 • Zájemce, který chce dostávat rady a tipy, se musí zaregistrovat a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.
 • Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb sázkového poradenství – tipů na vybrané sportovní zápasy (dále jen „tipy“).

II. Registrace

 • Registrovat se může pouze osoba, která dosáhla 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.
 • Rozhodnutí, zda se zaregistrovat a mít tak možnost v plném rozsahu využívat provozovatelem poskytovaných služeb, je na úvaze samotného zájemce.
 • Registrace se provádí odesláním řádně vyplněného registračního formuláře prostřednictvím internetových stránek.
 • Zájemce odesláním registrace potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zejména neúplné registrace, duplicitní registrace, registrace se zjevně smyšlenými nebo zkreslenými údaji, případně registrace osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služby sázkového poradenství.
 • Kontaktní a osobní údaje poskytnuty při vzájemné komunikaci nebudou předávány třetím osobám.

III. Práva a povinnosti

 • Uživatel nesmí poskytovat tipy třetím osobám. V opačném případě bude jeho jednání považováno za zvlášť závažné porušení pravidel a důvodem pro zrušení registrace ze strany provozovatele bez jakékoliv finanční náhrady. Při porušení podmínek, hrozí registrovanému uživateli peněžní sankce až do 250 000 Kč. Jakákoliv komunikace za účelem přeprodeje, nebo přeposílání tipů bude taktéž považována za porušení podmínek nezávisle na tom, zdali k přeprodeji nebo přeposílání tipů skutečně dojde.
 • Tipy budou doručovány uživatelům na jejich email.

IV. Upozornění

 • Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných tipů.
 • Je zakázáno prodávat či nabízet účet a jeho využívání třetím osobám. Uživatelský účet je pouze váš a nikoho jiného. Účty s povolenými prémiovými tipy jsou kontrolovány přes výpis IP adres. Při odhalení či podezření užívání účtu třetí osobou dojde ke smazání účtu bez nároku na reklamaci či vrácení částky.
 • Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv.
 • Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby sázeli se vší opatrností.
 • Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

V. Zrušení registrace

 • Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: info@tipklub.com Zrušení registrace není zpoplatněno.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, nehradí včas a řádně za objednané služby, zneužívá poskytované informace, popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 • Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

VI. Ochrana osobních údajů

 • Odesláním registrace uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat, vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.
 • Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem realizace komunikace při předávání tipů. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017
 • Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení registrace.